PrivacyChính Sách Bảo Mật


Last Updated: 27 June 2020Cập nhật mới nhất: 27-06-2020

https://VQH-cmd.github.io ("VQH-cmd", "we", "us" or "I") is committed to protecting your privacy.https://VQH-cmd.github.io ("VQH-cmd", "chúng tôi" hoặc "tôi") cam kết bảo vệ quyền riêng tư của Người dùng.

If you choose to use VQH-cmd's Service, then you agree to the collection and use of information in relation with this policy.Nếu Người dùng chọn sử dụng Dịch vụ của VQH-cmd, thì Người dùng đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này.

The Personal Information that VQH-cmd collect are used for providing and improving the Service.Thông tin cá nhân mà VQH-cmd thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ.

VQH-cmd am not going to use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.VQH-cmd sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của Người dùng với bất kỳ ai trừ khi được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Information Collection and UseThu Thập và Sử Dụng Thông Tin


For a better experience while using VQH-cmd's Service, VQH-cmd may require you to provide VQH-cmd with certain personally identifiable information, including but not limited to your name, phone number, address and email address.Để có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Dịch vụ của VQH-cmd, VQH-cmd có thể yêu cầu Người dùng cung cấp cho VQH-cmd thông tin nhận dạng cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số điện thoại địa chỉ và địa chỉ thư điện tử của Người dùng.

The information that VQH-cmd collect will be used to contact or identify you.Thông tin mà VQH-cmd thu thập sẽ được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng Người dùng.

Log DataNhật Ký Dữ Liệu


VQH-cmd want to inform you that whenever you visit VQH-cmd's Service, VQH-cmd collect information that your browser sends to VQH-cmd that is called Log Data.VQH-cmd muốn thông báo cho Người dùng rằng bất cứ khi nào Người dùng truy cập Dịch vụ của VQH-cmd, VQH-cmd sẽ thu thập thông tin mà trình duyệt của Người dùng gửi cho VQH-cmd có tên là Nhật ký dữ liệu.

This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol ("IP") address, browser version, pages of VQH-cmd's Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, and other statistics.Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet ("IP") trên máy tính của Người dùng, phiên bản trình duyệt, các trang trong Dịch vụ của VQH-cmd mà Người dùng truy cập, thời gian và ngày Người dùng truy cập, thời gian dành cho các trang đó và các thống kê khác.

Service ProvidersCác Nhà Cung Cấp Dịch Vụ


This site contains links to other websites not owned by VQH-cmd.Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu của VQH-cmd.

The third party services used in this site are only used for:Các dịch vụ của bên thứ ba được sử dụng trong trang web này chỉ sử dụng cho:

Facilitating VQH-cmd's Service.Tạo điều kiện cho Dịch vụ của VQH-cmd.

Providing the Service on VQH-cmd's behalf.Cung cấp dịch vụ thay mặt VQH-cmd.

Perform Service-related services.Thực hiện các dịch vụ liên quan đến dịch vụ.

Assisting VQH-cmd in analyzing how VQH-cmd's Service is used.Hỗ trợ VQH-cmd trong việc phân tích cách thức Dịch vụ của VQH-cmd được sử dụng.

VQH-cmd want to inform VQH-cmd's Service users that these third parties have access to your Personal Information.VQH-cmd muốn thông báo cho Người dùng Dịch vụ của mình rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của Người dùng.

The reason is to perform the tasks assigned to them on VQH-cmd's behalf.Lý do là để thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ thay mặt VQH-cmd.

However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Please be aware that VQH-cmd am not responsible for the privacy policies of third-party services.Xin lưu ý rằng VQH-cmd không chịu trách nhiệm về các chính sách quyền riêng tư của các dịch vụ bên thứ ba.

Below is a list of third-party services used on this site.Dưới đây là danh sách các dịch vụ của bên thứ ba được sử dụng trên trang web này.

SecurityBảo Mật


VQH-cmd value your trust in providing VQH-cmd your Personal Information, thus VQH-cmd am striving to use commercially acceptable means of protecting it.VQH-cmd đánh giá cao sự tin tưởng của Người dùng trong việc cung cấp cho VQH-cmd Thông tin cá nhân của Người dùng, do đó VQH-cmd đang cố gắng sử dụng các phương tiện bảo vệ thương mại có thể chấp nhận được.

But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and VQH-cmd cannot guarantee its absolute security.Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn và đáng tin cậy 100%, và VQH-cmd không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Children's PrivacyChính Sách Bảo Mật Trẻ Em


VQH-cmd's Services do not address anyone under the age of 13.Dịch vụ của VQH-cmd không giải quyết bất cứ ai dưới 13 tuổi.

VQH-cmd do not use VQH-cmd's services to intentionally solicit data from or market to children under the age of 13.VQH-cmd không sử dụng dịch vụ của mình để cố tình thu hút dữ liệu từ hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 13 tuổi.

In the case VQH-cmd discover that a child under 13 has provided VQH-cmd with personal information, VQH-cmd immediately delete this.Trong trường hợp VQH-cmd phát hiện ra rằng một đứa trẻ nào đó dưới 13 tuổi đã cung cấp cho VQH-cmd thông tin cá nhân, VQH-cmd sẽ lập tức xóa thông tin này.

Changes to This Privacy PolicyNhững Thay Đổi Cho Chính Sách Bảo Mật Này


VQH-cmd may update this Privacy Policy from time to time.Thỉnh thoảng VQH-cmd có thể cập nhật Chính sách bảo mật.

Thus, VQH-cmd advise you to review this page periodically for any changes.Vì vậy, VQH-cmd khuyên Người dùng nên xem lại trang này định kỳ để biết mọi thay đổi.

VQH-cmd will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.VQH-cmd sẽ thông báo cho Người dùng về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

These changes are effective immediately, after they are posted on this page.Những thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức, sau khi chúng được đăng trên trang này.

ContactLiên Lạc


If you have any questions or suggestions about VQH-cmd's Privacy Policy, do not hesitate to contact VQH-cmd via Contact Page.Nếu Người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách bảo mật của VQH-cmd, đừng ngần ngại liên hệ với VQH-cmd qua Trang Liên Hệ.