ServicesDịch Vụ


ContractHợp Đồng

Payment MethodThanh Toán

SubtotalTổng Phụ

0

TaxThuế

0

TotalTổng

0

Estimated TimeThời Gian Ước Tính

0HoursTiếng

  • More methods will be added soon ! // Nhiều phương thức sẽ được bổ sung trong tương lai !

Fill out the Contract section to unlock this area.Điền vào phần Hợp Đồng để mở khóa phần này.

Service Code // Mã Dịch Vụ

Click the icon to copy // Nhấn vào biểu tượng để sao chép
QR

> Framework: > Nền Tảng:

VQH-Template

> Short Description: > Mô tả Ngắn:

  • Required: Design file(s) !Yều cầu: File thiết kế !
  • Design file(s) → Website.File thiết kế → Website.
  • Full Hand Code.Code tay thuần.
  • Full SEO.SEO đầy đủ.

The Free services will be automatically applied based on your ideas.Các dịch vụ miễn phí sẽ được tự động áp dụng dựa trên ý tưởng của quý khách.

TypePhân Loại

#T01

1000000

#T02

2000000

#T03

5000000

Design File Provided by the ClientTập Tin Thiết Kế được Khách Hàng Cung Cấp

#D01

FreeMiễn Phí

#D02

FreeMiễn Phí

#D03

FreeMiễn Phí

#D04

FreeMiễn Phí

#D05

100000

PagesTrang

#P01

x

500000

#P02

x

150000

#P03

x

500000

#P04

x

75000

#P05

x

75000

#P06

x

100000

#P07

x

100000

#P08

x

40000

CSS

FreeMiễn Phí

FreeMiễn Phí

#C03

200000

#C04

300000

#C05

250000

#C06

400000

#C07

FreeMiễn Phí

JavaScript

#J01

500000

#J02

500000

FreeMiễn Phí

FreeMiễn Phí

FreeMiễn Phí

FreeMiễn Phí

FreeMiễn Phí

FreeMiễn Phí

FreeMiễn Phí

FreeMiễn Phí

FreeMiễn Phí

FreeMiễn Phí

Miscellaneous / PluginsKhác / Plugins

FreeMiễn Phí

FreeMiễn Phí

#M03

2000000

#M04

100000

#M05

500000

#M06

500000

#M07

1500000

#M08

2000000

#M09

500000

Browsers SupportHỗ Trợ Trình Duyệt

FreeMiễn Phí

FreeMiễn Phí

FreeMiễn Phí

FreeMiễn Phí

FreeMiễn Phí

FreeMiễn Phí

#B07

1000000

#B08

70000

Transaction Completed !Giao Dịch Thành Công !

Thank you for usingCảm ơn quý khách đã sử dụng

VQH-cmd » ServiceDịch vụ của VQH-cmd

Check your inbox for the transaction detail.Hãy kiểm tra hộp thư của quý khách để biết thêm chi tiết.