ServicesDịch Vụ


ContractHợp Đồng

Payment MethodThanh Toán

SubtotalTổng Phụ

0

TaxThuế

0

TotalTổng

0

Estimated TimeThời Gian Ước Tính

0HoursTiếng

  • More methods will be added soon ! // Nhiều phương thức sẽ được bổ sung trong tương lai !

Fill out the Contract section to unlock this area.Điền vào phần Hợp Đồng để mở khóa phần này.

Service Code // Mã Dịch Vụ

Click the icon to copy // Nhấn vào biểu tượng để sao chép
QR

Website Design.Thiết Kế Website.

Logo Design.Thiết Kế Logo.

Your Ideas + Image Source → Design file(s).Hình ảnh + Ý tưởng của Quý khách → File Thiết kế.

File FormatĐịnh Dạng

#F01

FreeMiễn Phí

#F02

FreeMiễn Phí

#F03

150000

#F04

300000

Website DesignThiết Kế Website

#P02

x

200000

#P03

x

100000

#P04

x

50000

#P05

x

50000

#P06

x

75000

#P07

x

75000

#P08

x

25000

Logo DesignThiết Kế Logo

#L01

FreeMiễn Phí

#L02

249000

#L03

499000

#L04

1499000

Transaction Completed !Giao Dịch Thành Công !

Thank you for usingCảm ơn quý khách đã sử dụng

VQH-cmd » ServiceDịch vụ của VQH-cmd

Check your inbox for the transaction detail.Hãy kiểm tra hộp thư của quý khách để biết thêm chi tiết.