ServicesDịch Vụ


ContractHợp Đồng

Payment MethodThanh Toán

SubtotalTổng Phụ

0

TaxThuế

0

TotalTổng

0

Estimated TimeThời Gian Ước Tính

0HoursTiếng

  • More methods will be added soon ! // Nhiều phương thức sẽ được bổ sung trong tương lai !

Fill out the Contract section to unlock this area.Điền vào phần Hợp Đồng để mở khóa phần này.

Full Package.Gói đầy đủ.

Website Design.Thiết Kế Website.

Logo Design.Thiết kế Logo.

Front-End and WordPress development.Phát triển Front-End Website và WordPress.

Include fix / backup / migrate / plugin /... anything related to web design and develop from any source.Bao gồm chỉnh chữa / sao lưu / chuyển host / plugin / ... bất cứ việc gì liên quan đến thiết kế website và phát triển từ bất kỳ nguồn nào.

PeriodThời Hạn

#M01

18000000

#M03

49999000

#M06

89999000

#M12

149999000

Transaction Completed !Giao Dịch Thành Công !

Thank you for usingCảm ơn quý khách đã sử dụng

VQH-cmd » ServiceDịch vụ của VQH-cmd

Check your inbox for the transaction detail.Hãy kiểm tra hộp thư của quý khách để biết thêm chi tiết.