TermsĐiều Khoản


Last Updated: 27 June 2020Cập nhật mới nhất: 27-06-2020

These Terms of Use constitute a legally binding agreement made between you,
whether personally or on behalf of an entity ("you", "user") and VQH-cmd,
concerning your access to and use of the https://VQH-cmd.github.io website as well as any other media form,
media channel, mobile website or mobile application related,
linked, or otherwise connected thereto (collectively, the "Site").
Các Điều khoản sử dụng này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý được thực hiện giữa Người dùng,
cho dù là cá nhân hay nhân danh một thực thể ("Người dùng") và VQH-cmd,
liên quan đến Người dùng truy cập và sử dụng Trang web https://VQH-cmd.github.io cũng như mọi hình thức truyền thông,
kênh truyền thông, Trang web di động hoặc ứng dụng di động khác có liên quan,
được liên kết hoặc được kết nối theo cách khác (gọi chung là "Trang web") .

You agree that by accessing the Site, you have read, understood, and agreed to be bound by all of these Terms of Use.Người dùng đồng ý rằng bằng cách truy cập Trang web, Người dùng đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản sử dụng này.

If you do not agree with all of these terms of use, then you are expressly prohibited from using the site and you must discontinue use immediately !Nếu Người dùng không đồng ý với tất cả các điều khoản sử dụng này, thì Người dùng hoàn toàn bị cấm sử dụng Trang web và Người dùng phải ngừng sử dụng ngay lập tức !

Supplemental terms and conditions or documents that may be posted on the Site from time to time are hereby expressly incorporated herein by reference.Các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc tài liệu có thể được đăng trên Trang web theo thời gian được kết hợp rõ ràng ở đây.

VQH-cmd reserve the right, in VQH-cmd's sole discretion, to make changes or modifications to these Terms of Use at any time and for any reason.VQH-cmd bảo lưu quyền, theo quyết định của riêng VQH-cmd, để thực hiện các thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

VQH-cmd will notify you of any changes by posting the new Terms on this page.VQH-cmd sẽ thông báo cho Người dùng về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Điều khoản mới trên trang này.

It is your responsibility to periodically review these Terms of Use to stay informed of updates.Người dùng có trách nhiệm định kỳ xem lại các Điều khoản sử dụng này để được thông báo về các cập nhật.

You will be subject to, and will be deemed to have been made aware of and to have accepted, the changes in any revised Terms of Use by your continued use of the Site after the date such revised Terms of Use are posted.Người dùng sẽ phải tuân theo và sẽ được coi là đã được biết và chấp nhận, những thay đổi trong mọi Điều khoản sử dụng được sửa đổi bởi việc Người dùng tiếp tục sử dụng Trang web sau khi các Điều khoản sử dụng được sửa đổi đó được đăng.

The information provided on the Site is not intended for distribution to or use by any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation or which would subject VQH-cmd to any registration requirement within such jurisdiction or country.Thông tin được cung cấp trên Trang web không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong bất kỳ khu vực hoặc quốc gia nơi phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc sẽ phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó.

Accordingly, those persons who choose to access the Site from other locations do so on their own initiative and are solely responsible for compliance with local laws, if and to the extent local laws are applicable.Theo đó, những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác sẽ tự mình làm như vậy và tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

ServicesDịch Vụ


VQH-cmd's service is an online contract transaction between you and VQH-cmd:Dịch vụ của VQH-cmd là giao dịch hợp đồng trực tuyến giữa Người dùng và VQH-cmd:

The Services include: Website, Design, Hire.Dịch vụ bao gồm: Website, Thiết Kế, Thuê.

You can create and view the contract details via these link service above.Người dùng có thể tạo và xem thông tin chi tiết hợp đồng trong các liên kết dịch vụ trên.

The contract is valid only when signed by both parties !Hợp đồng chỉ có hiệu lực khi có chữ ký của hai bên !

After the contract is signed by both parties, you're going to have VQH-cmd's cooperation based on the terms of the contract.Sau khi hợp đồng có được chữ ký của hai bên, Người dùng chắc chắn sẽ có được sự hợp tác của VQH-cmd dựa theo các điều khoản mà hợp đồng đề ra.

Place Contract and PaymentĐặt Hợp Đồng và Thanh Toán


VQH-cmd supports the following payment methods:VQH-cmd hỗ trợ các phương thức thanh toán sau:

Credit / Debit Card:Credit / debit card payments are made via third-party payment channels and the list of accepted cards depends on the payment channel you are using.Thẻ Tín Dụng/Ghi NợThanh toán qua thẻ tín dụng / ghi nợ hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng được thực hiện thông qua kênh thanh toán của bên thứ ba và danh sách thẻ được chấp nhận phụ thuộc vào kênh thanh toán mà Người dùng đang sử dụng.

Intermediary Payment Services:Payment by e-wallet and payment intermediary services of payment intermediaries is integrated from time to time.Dịch Vụ Thanh Toán Trung GianThanh toán bằng Ví điện tử và dịch vụ trung gian thanh toán của các đơn vị trung gian thanh toán được tích hợp theo từng thời kỳ.

Buyer can only change the payment channel before making payment.Người mua chỉ có thể thay đổi kênh thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.

VQH-cmd assumes no responsibility or liability for any loss or damage suffered by users from entering payment information for orders placed incorrectly and / or using payment methods. listed in the above paragraph.VQH-cmd không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Người dùng phải chịu từ việc nhập sai thông tin thanh toán cho đơn hàng đã đặt và / hoặc sử dụng phương thức thanh toán không được liệt kê ở khoản trên.

VQH-cmd reserves the right to check the legality of the User's payment method and reserves the right to suspend transactions until confirmation of legality or cancellation of related transactions if the calculation cannot be confirmed this legal.VQH-cmd bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của Người dùng và có quyền đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoặc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.

Intellectual Property RightsQuyền Sở Hữu Trí Tuệ


Unless otherwise indicated, the Site is VQH-cmd's proprietary property and all source code, databases, functionality, software, website designs, audio, video, text, photographs, and graphics on the Site (collectively, the "Content") and the trademarks, service marks, and logos contained therein (the "Marks") are owned or controlled by VQH-cmd or licensed to us, and are protected by copyright and trademark laws and various other intellectual property rights and unfair competition laws of the United States, international copyright laws, and international conventions.Trừ khi có quy định khác, Trang web là tài sản độc quyền của VQH-cmd và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế Trang web, âm thanh, video, văn bản, hình ảnh và đồ họa trên Trang web (gọi chung là "Nội dung") và các nhãn hiệu, dịch vụ nhãn hiệu và logo có trong đó ("Nhãn hiệu") được sở hữu hoặc kiểm soát bởi VQH-cmd hoặc được cấp phép cho VQH-cmd và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh của Hoa Kỳ, luật bản quyền quốc tế, và các công ước quốc tế.

The Content and the Marks are provided on the Site as is for your information and personal use only !Nội dung và Nhãn hiệu được cung cấp trên Trang web chỉ dành cho thông tin và sử dụng cá nhân của Người dùng !

Except as expressly provided in these Terms of Use, no part of the Site and no Content or Marks may be copied, reproduced, aggregated, republished, uploaded, posted, publicly displayed, encoded, translated, transmitted, distributed, sold, licensed, or otherwise exploited for any commercial purpose whatsoever, without VQH-cmd's express prior written permission.Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, không một phần nào của Trang web và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, sao chép, tổng hợp, tái bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc mặt khác được khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của VQH-cmd.

Provided that you are eligible to use the Site, you are granted a limited license to access and use the Site and to download or print a copy of any portion of the Content to which you have properly gained access solely for your personal, non-commercial use.Với điều kiện Người dùng đủ điều kiện sử dụng Trang web, Người dùng được cấp giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng Trang web và tải xuống hoặc in một bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà Người dùng có quyền truy cập chính xác cho cá nhân, phi thương mại sử dụng.

VQH-cmd reserve all rights not expressly granted to you in and to the Site, the Content and the Marks.VQH-cmd bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho Người dùng trong và cho Trang web, Nội dung và Nhãn hiệu.

User RepresentationsĐại Diện Người Dùng


By using the Site, you represent and warrant that:Bằng cách sử dụng Trang web, Người dùng tuyên bố và bảo đảm rằng:

You have the legal capacity and you agree to comply with these Terms of Use.Người dùng có năng lực pháp lý và Người dùng đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng này.

You are not a minor in the jurisdiction in which you reside, or if a minor, you have received parental permission to use the Site.Người dùng không phải là trẻ vị thành niên trong phạm vi quyền hạn mà Người dùng cư trú hoặc nếu là trẻ vị thành niên, Người dùng đã nhận được sự cho phép của phụ huynh để sử dụng Trang web.

You will not access the Site through automated or non-human means, whether through a bot, script, or otherwise.Người dùng sẽ không truy cập Trang web thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải là con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hay cách khác.

You will not use the Site for any illegal or unauthorized purpose.Người dùng sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào.

If you provide any information that is untrue, inaccurate, not current, or incomplete, VQH-cmd have the right to suspend, terminate and refuse any and all current or future use of the Site (or any portion thereof) !Nếu Người dùng cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không hiện hành hoặc không đầy đủ, VQH-cmd có quyền đình chỉ, chấm dứt và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Trang web hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

Prohibited ActivitiesCác Hình Thức Sử Dụng Bị Cấm


You may not access or use the Site for any purpose other than that for which VQH-cmd make the Site available.Người dùng không được truy cập hoặc sử dụng Trang cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích VQH-cmd cung cấp Trang.

The Site may not be used in connection with any commercial endeavors except those that are specifically endorsed or approved by I.Trang web có thể không được sử dụng liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được VQH-cmd xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.

As a user of the Site, you agree not to:Là Người dùng của Trang web, Người dùng đồng ý không:

Systematically retrieve data or other content from the Site to create or compile, directly or indirectly, a collection, compilation, database, or directory without written permission from I.Lấy dữ liệu một cách có hệ thống hoặc nội dung khác từ Trang web để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên dịch, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của VQH-cmd.

Trick, defraud, or mislead VQH-cmd and other users, especially in any attempt to learn sensitive account information such as user passwords.Lừa, lừa gạt hoặc đánh lừa VQH-cmd và những Người dùng khác, đặc biệt là trong mọi nỗ lực tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu Người dùng.

Circumvent, disable, or otherwise interfere with security-related features of the Site, including features that prevent or restrict the use or copying of any Content or enforce limitations on the use of the Site and/or the Content contained therein.Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các hạn chế đối với việc sử dụng Trang web và / hoặc Nội dung có trong đó.

Use any information obtained from the Site in order to harass, abuse, or harm another person.Sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Trang web để quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác.

Make improper use of VQH-cmd's support services or submit false reports of abuse or misconduct.Sử dụng không đúng cách các dịch vụ hỗ trợ của VQH-cmd hoặc gửi báo cáo sai về lạm dụng hoặc hành vi sai trái.

Use the Site in a manner inconsistent with any applicable laws or regulations.Sử dụng Trang web theo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Engage in unauthorized framing of or linking to the Site.Sử dụng iframe trái phép hoặc liên kết đến Trang web.

Upload or transmit (or attempt to upload or to transmit) viruses, Trojan horses, or other material, including excessive use of capital letters and spamming (continuous posting of repetitive text), that interferes with any party's uninterrupted use and enjoyment of the Site or modifies, impairs, disrupts, alters, or interferes with the use, features, functions, operation, or maintenance of the Site.Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) virus, ngựa Trojan hoặc tài liệu khác, bao gồm sử dụng quá nhiều chữ in hoa và spam (đăng liên tục văn bản lặp đi lặp lại), cản trở việc sử dụng và thưởng thức Trang web không bị gián đoạn của bất kỳ bên nào hoặc sửa đổi, làm suy yếu, phá vỡ, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, vận hành hoặc bảo trì Trang web.

Interfere with, disrupt, or create an undue burden on the Site or the networks or services connected to the Site.Can thiệp, phá vỡ hoặc tạo gánh nặng không đáng có trên Trang web hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Trang web.

Attempt to bypass any measures of the Site designed to prevent or restrict access to the Site, or any portion of the Site.Cố gắng bỏ qua mọi biện pháp của Trang web được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web.

Copy or adapt the Site's software, including but not limited to Flash, PHP, HTML, JavaScript, or other code.Sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.

Decipher, decompile, disassemble, or reverse engineer any of the software comprising or in any way making up a part of the Site.Giải mã, dịch ngược, phân tách hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc bằng bất kỳ cách nào tạo nên một phần của Trang web.

Except as may be the result of standard search engine or Internet browser usage, use, launch, develop, or distribute any automated system, including without limitation, any spider, robot, cheat utility, scraper, or offline reader that accesses the Site, or using or launching any unauthorized script or other software.Ngoại trừ có thể là kết quả của việc sử dụng công cụ tìm kiếm tiêu chuẩn hoặc sử dụng trình duyệt Internet, sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ trình thu thập dữ liệu, máy móc, tiện ích gian lận, trình quét ngoại tuyến nào truy cập Trang web hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ tập lệnh trái phép hoặc phần mềm khác.

Use the Site as part of any effort to compete with VQH-cmd or otherwise use the Site and/or the Content for any revenue-generating endeavor or commercial enterprise.Sử dụng Trang web như một phần của bất kỳ nỗ lực nào để cạnh tranh với VQH-cmd hoặc sử dụng Trang web và / hoặc Nội dung cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu hoặc bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào.

Privacy PolicyChính Sách Bảo Mật


VQH-cmd care about data privacy and security.VQH-cmd quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu.

You can review VQH-cmd's Privacy Policy.Người dùng có thể xem qua Chính sách bảo mật của VQH-cmd.

By using the Site, you agree to be bound by VQH-cmd's Privacy Policy, which is incorporated into these Terms of Use.Khi sử dụng Trang web, Người dùng đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư của VQH-cmd, được tích hợp vào các Điều khoản sử dụng này.

Term and TerminationThời Hạn và Chấm Dứt


These terms of use shall remain in full force and effect while you use the site.Các điều khoản sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi Người dùng sử dụng Trang web.

Without limiting any other provision of these terms of use, VQH-cmd reserve the right to, in VQH-cmd's sole discretion and without notice or liability, deny access to and use of the site (including blocking certain ip addresses), to any person for any reason or for no reason, including without limitation for breach of any representation, warranty, or covenant contained in these terms of use or of any applicable law or regulation.Không giới hạn bất kỳ điều khoản nào khác về các điều khoản sử dụng này, VQH-cmd bảo lưu quyền, theo quyết định của riêng VQH-cmd và không cần thông báo hay trách nhiệm pháp lý, từ chối truy cập và sử dụng Trang web (bao gồm chặn một số địa chỉ IP nhất định) cho bất kỳ người nào vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do, bao gồm nhưng không giới hạn vi phạm bất kỳ đại diện, bảo hành hoặc giao ước nào trong các điều khoản sử dụng này hoặc của bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

VQH-cmd may terminate your use or participation in the site at any time, without warning, in VQH-cmd's sole discretion.VQH-cmd có thể chấm dứt việc sử dụng hoặc tham gia vào Trang web của Người dùng bất cứ lúc nào, mà không cần cảnh báo, theo quyết định của riêng VQH-cmd.

Modifications and InterruptionsSửa đổi và Gián Đoạn


VQH-cmd reserve the right to change, modify, or remove the contents of the Site at any time or for any reason at VQH-cmd's sole discretion without notice.VQH-cmd bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi hoặc xóa nội dung của Trang web bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào theo quyết định của VQH-cmd mà không cần thông báo trước.

However, VQH-cmd have no obligation to update any information on VQH-cmd's Site.Tuy nhiên, VQH-cmd không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Trang web của mình.

VQH-cmd also reserve the right to modify or discontinue all or part of the Site without notice at any time.VQH-cmd cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng tất cả hoặc một phần của Trang web mà không cần thông báo bất cứ lúc nào.

VQH-cmd will not be liable to you or any third party for any modification, price change, suspension, or discontinuance of the Site.VQH-cmd sẽ không chịu trách nhiệm với Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng hoạt động của Trang web.

VQH-cmd cannot guarantee the Site will be available at all times.VQH-cmd không thể đảm bảo Trang web sẽ có sẵn mọi lúc.

VQH-cmd may experience hardware, software, or other problems or need to perform maintenance related to the Site, resulting in interruptions, delays, or errors.VQH-cmd có thể gặp sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các sự cố khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Trang web, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi.

VQH-cmd reserve the right to change, revise, update, suspend, discontinue, or otherwise modify the Site at any time or for any reason without notice to you.VQH-cmd có quyền thay đổi, sửa đổi, cập nhật, tạm dừng, ngừng hoặc sửa đổi Trang web bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo cho Người dùng.

You agree that VQH-cmd have no liability whatsoever for any loss, damage, or inconvenience caused by your inability to access or use the Site during any downtime or discontinuance of the Site.Người dùng đồng ý rằng VQH-cmd không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc bất tiện nào do Người dùng không thể truy cập hoặc sử dụng Trang trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng hoạt động của Trang web.

Nothing in these Terms of Use will be construed to obligate VQH-cmd to maintain and support the Site or to supply any corrections, updates, or releases in connection therewith.Không có điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ được hiểu là bắt buộc VQH-cmd phải duy trì và hỗ trợ Trang web hoặc cung cấp bất kỳ sửa đổi, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan.

CorrectionsĐính Chính


There may be information on the Site that contains typographical errors, inaccuracies, or omissions, including descriptions, pricing, availability, and various other information.Có thể có thông tin trên Trang web có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót, bao gồm mô tả, giá cả, tính sẵn có và nhiều thông tin khác.

VQH-cmd reserve the right to correct any errors, inaccuracies, or omissions and to change or update the information on the Site at any time, without prior notice.VQH-cmd bảo lưu quyền sửa bất kỳ lỗi nào, không chính xác hoặc thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

DisclaimerKhước Từ


The site is provided on an as-is and as-available basis.Trang web được cung cấp trên cơ sở hiện có và có sẵn.

You agree that your use of the site and VQH-cmd's services will be at your sole risk.Người dùng đồng ý rằng việc Người dùng sử dụng Trang web và các dịch vụ của VQH-cmd sẽ phải tự chịu rủi ro.

To the fullest extent permitted by law, VQH-cmd disclaim all warranties, express or implied, in connection with the site and your use thereof, including, without limitation, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and noninfringement.Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, VQH-cmd từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến Trang web và việc sử dụng của Người dùng, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về tính thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.

VQH-cmd make no warranties or representations about the accuracy or completeness of the site's content or the content of any websites linked to the site and VQH-cmd will assume no liability or responsibility for any:VQH-cmd không bảo đảm hoặc tuyên bố về tính chính xác hoặc đầy đủ của nội dung Trang web hoặc nội dung của bất kỳ Trang web nào được liên kết đến Trang web và VQH-cmd sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ:

Errors, mistakes, or inaccuracies of content and materials.Lỗi, sai sót hoặc không chính xác về nội dung và tài liệu.

Personal injury or property damage, of any nature whatsoever, resulting from your access to and use of the site.Thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, thuộc bất kỳ tính chất nào, xuất phát từ việc Người dùng truy cập và sử dụng Trang web.

Any unauthorized access to or use of VQH-cmd's secure servers and/or any and all personal information and/or financial information stored therein.Mọi quyền truy cập trái phép vào hoặc sử dụng các máy chủ bảo mật của VQH-cmd và / hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân và / hoặc thông tin tài chính được lưu trữ trong đó.

Any interruption or cessation of transmission to or from the site.Bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền đến hoặc từ Trang web.

Any bugs, viruses, Trojan horses, or the like which may be transmitted to or through the site by any third party.Bất kỳ lỗi, vi rút, Trojan hoặc tương tự có thể được truyền đến hoặc thông qua Trang web bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

Any errors or omissions in any content and materials or for any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of any content posted, transmitted, or otherwise made available via the site.Bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ nội dung và tài liệu nào hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ nội dung nào được đăng, truyền hoặc có sẵn thông qua Trang web.

VQH-cmd do not warrant, endorse, guarantee, or assume responsibility for any product or service advertised or offered by a third party through the site, any hyperlinked website, or any website or mobile application featured in any banner or other advertising, and VQH-cmd will not be a party to or in any way be responsible for monitoring any transaction between you and any third-party providers of products or services.VQH-cmd không bảo đảm, chứng thực, bảo đảm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quảng cáo hoặc cung cấp bởi bên thứ ba thông qua Trang web, bất kỳ Trang web siêu liên kết hoặc bất kỳ Trang web hoặc ứng dụng di động nào có trong bất kỳ biểu ngữ hoặc quảng cáo nào khác, và VQH-cmd sẽ không trở thành một bên tham gia hoặc bằng mọi cách chịu trách nhiệm theo dõi mọi giao dịch giữa Người dùng và bất kỳ nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

As with the purchase of a product or service through any medium or in any environment, you should use your best judgment and exercise caution where appropriate.Như với việc mua một sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua bất kỳ phương tiện hoặc trong bất kỳ môi trường nào, Người dùng nên sử dụng phán đoán tốt nhất và thận trọng khi thích hợp.

Limitations of LiabilityHạn Chế Trách Nhiệm Pháp Lý


In no event will VQH-cmd be liable to you or any third party for any direct, indirect, consequential, exemplary, incidental, special, or punitive damages, including lost profit, lost revenue, loss of data, or other damages arising from your use of the site, even if VQH-cmd have been advised of the possibility of such damages.Trong mọi trường hợp, VQH-cmd sẽ không chịu trách nhiệm với Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả, mẫu mực, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc trừng phạt, bao gồm cả lợi nhuận. mất, mất doanh thu, mất dữ liệu hoặc các thiệt hại khác phát sinh từ việc Người dùng sử dụng Trang web, ngay cả khi VQH-cmd đã được thông báo về khả năng đó.

IndemnificationBồi Thường


You agree to defend, indemnify, and hold VQH-cmd harmless from and against any loss, damage, liability, claim, or demand, including reasonable attorneys’ fees and expenses, made by any third party due to or arising out of:Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho VQH-cmd vô hại và chống lại mọi mất mát, thiệt hại, trách nhiệm, yêu cầu hoặc yêu cầu, bao gồm cả luật sư hợp lý Phí và chi phí, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ:

Use of the Site.Sử dụng Trang web.

Breach of these Terms of Use.Vi phạm các Điều khoản sử dụng này.

Any breach of your representations and warranties set forth in these Terms of Use.Mọi vi phạm về các đại diện và bảo hành của Người dùng được quy định trong các Điều khoản sử dụng này.

Your violation of the rights of a third party, including but not limited to intellectual property rights.Vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ.

Any overt harmful act toward any other user of the Site with whom you connected via the Site.Mọi hành động gây hại công khai đối với bất kỳ Người dùng nào khác của Trang web mà Người dùng đã kết nối thông qua Trang web.

Notwithstanding the foregoing, VQH-cmd reserve the right, at your expense, to assume the exclusive defense and control of any matter for which you are required to indemnify I, and you agree to cooperate, at your expense, with VQH-cmd's defense of such claims.Mặc dù đã nói ở trên, VQH-cmd bảo lưu quyền, bằng chi phí của Người dùng, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào mà Người dùng bắt buộc phải bồi thường cho VQH-cmd và Người dùng đồng ý hợp tác, bằng chi phí của mình, với sự bảo vệ của VQH-cmd đối với các khiếu nại đó.

VQH-cmd will use reasonable efforts to notify you of any such claim, action, or proceeding which is subject to this indemnification upon becoming aware of it.VQH-cmd sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để thông báo cho Người dùng về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào thuộc đối tượng bồi thường này khi nhận thức được điều đó.

User DataDữ Liệu Người Dùng


VQH-cmd will maintain certain data that you transmit to the Site for the purpose of managing the performance of the Site, as well as data relating to your use of the Site.VQH-cmd sẽ duy trì một số dữ liệu nhất định mà Người dùng truyền tải đến Trang web cho mục đích quản lý hiệu suất của Trang web, cũng như dữ liệu liên quan đến việc Người dùng sử dụng Trang web.

Although VQH-cmd perform regular routine backups of data, you are solely responsible for all data that you transmit or that relates to any activity you have undertaken using the Site.Mặc dù VQH-cmd thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên thường xuyên, Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu Người dùng truyền hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào Người dùng đã thực hiện khi sử dụng Trang web.

You agree that VQH-cmd shall have no liability to you for any loss or corruption of any such data, and you hereby waive any right of action against VQH-cmd arising from any such loss or corruption of such data.Người dùng đồng ý rằng VQH-cmd sẽ không chịu trách nhiệm với Người dùng về bất kỳ mất mát hoặc tham nhũng của bất kỳ dữ liệu nào như vậy và Người dùng từ bỏ bất kỳ quyền hành động nào chống lại VQH-cmd phát sinh từ bất kỳ mất mát hoặc tham nhũng nào của dữ liệu đó.

Electronic Communications, Transactions, and SignaturesTruyền Thông Điện Tử, Giao Dịch và Chữ Ký


Visiting the Site, sending VQH-cmd the emails, and completing online forms constitute electronic communications.Truy cập Trang web, gửi cho VQH-cmd email và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến tạo thành thông tin liên lạc điện tử.

You consent to receive electronic communications, and you agree that all agreements, notices, disclosures, and other communications VQH-cmd provide to you electronically, via email and on the Site, satisfy any legal requirement that such communication be in writing.Người dùng đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và Người dùng đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và thông tin liên lạc khác VQH-cmd cung cấp cho Người dùng bằng điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý mà thông tin liên lạc đó phải được viết thành văn bản.

You hereby agree to the use of electronic signatures, contracts, orders, and other records, and to electronic delivery of notices, policies, and records of transactions initiated or completed by VQH-cmd or via the Site.Người dùng đồng ý sử dụng chữ ký điện tử, hợp đồng, đơn đặt hàng và các hồ sơ khác cũng như gửi thông báo, chính sách và hồ sơ giao dịch điện tử do VQH-cmd khởi xướng hoặc hoàn thành hoặc thông qua Trang web.

You hereby waive any rights or requirements under any statutes, regulations, rules, ordinances, or other laws in any jurisdiction which require an original signature or delivery or retention of non-electronic records, or to payments or the granting of credits by any means other than electronic means.Người dùng từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu nào theo bất kỳ đạo luật, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật nào khác trong bất kỳ khu vực tài phán nào yêu cầu chữ ký gốc hoặc giao hoặc lưu giữ hồ sơ phi điện tử, hoặc thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng bất kỳ phương tiện nào khác hơn phương tiện điện tử.

MiscellaneousCác Điều Khoản Khác


These Terms of Use and any policies or operating rules posted by VQH-cmd on the Site or in respect to the Site constitute the entire agreement and understanding between you and I.Các Điều khoản sử dụng này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được VQH-cmd đăng trên Trang web hoặc đối với Trang web tạo thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa Người dùng và VQH-cmd.

VQH-cmd's failure to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Use shall not operate as a waiver of such right or provision.Việc VQH-cmd không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ không hoạt động như sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

These Terms of Use operate to the fullest extent permissible by law.Các Điều khoản sử dụng này hoạt động đến mức tối đa được pháp luật cho phép.

VQH-cmd shall not be responsible or liable for any loss, damage, delay, or failure to act caused by any cause beyond VQH-cmd's reasonable control.VQH-cmd sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại, chậm trễ hoặc không hành động gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của VQH-cmd.

If any provision or part of a provision of these Terms of Use is determined to be unlawful, void, or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms of Use and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.Nếu bất kỳ điều khoản hoặc một phần nào trong điều khoản của các Điều khoản sử dụng này được xác định là không hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, thì điều khoản hoặc một phần của điều khoản đó được coi là có thể bị nghiêm trọng từ các Điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại điều khoản.

You agree that these Terms of Use will not be construed against VQH-cmd by virtue of having drafted them.Người dùng đồng ý rằng các Điều khoản sử dụng này sẽ không được chống lại VQH-cmd nhờ vào việc nháp chúng.

You hereby waive any and all defenses you may have based on the electronic form of these Terms of Use and the lack of signing by the parties hereto to execute these Terms of Use.Người dùng từ bỏ bất kỳ và tất cả các biện pháp phòng vệ mà Người dùng có thể có dựa trên hình thức điện tử của các Điều khoản sử dụng này và việc các bên không ký kết để thực hiện các Điều khoản sử dụng này.

ContactLiên Lạc


In order to resolve a complaint regarding the Site or to receive further information regarding use of the Site, please contact VQH-cmd in: Contact Page.Để giải quyết khiếu nại về Trang web hoặc nhận thêm thông tin về việc sử dụng Trang web, Xin vui lòng liên hệ với VQH-cmd tại: Trang Liên Hệ.